сряда, 31 март 2010 г.

31.03.2010.ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 60 (59+1)АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ. Мерки за подкрепа на фиска.Мерки за ограничаване на публичните разходи. Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата. Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата.Пазар на труда. Социално-осигурителни системи.

+
Мерки за подкрепа на фиска.

1. Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.
2. Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зелени 1 инвестиции.
3. Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса, приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.
4. Либерализация на инвестиционния режим на "Сребърния фонд" и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.
5. Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетните учреждения за внос, освободени от ДДС и митнически сборове.
6. Изграждане на публични регистри за:
- държавно и общинско имущество, отдадено под наем,- земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.
7. Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.
8. Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството.
9. Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.
10. Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО.
11. Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.
12. Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.
13. Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 000 лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети.
14. Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетенията за временна неработоспособност в случаите на освобождаване от работа.

Мерки за ограничаване на публичните разходи.


15. Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на "Е-government" в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнесклимата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.
16. Преотстъпване на държавни услуги към частни изпълнители.
17. В рамките на 2010 г. учредяване на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура.
18. Правителството да предложи на парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%.
19. Ограничаване с 10% на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити, с изключение на Агенция "Митници", НАП, АЗ, ГИТ, РИОКОЗ, АСП, ДВСК, РИОСВ, АГ и на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти в областта на образованието и социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация нa персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени.
20. Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.
21. Допълнителна субсидия от 142 млн. лв. за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет.

Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата.

22. Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на ЕС.
23. Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.
24. Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми по оперативните програми и националните планове, с цел максимално усвояване на европейските фондове. Увеличаване на авансовите разплащания до 40%.
25. Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европейски проекти.
26. Създаване задължения за фирмите чрез подписване на анекси към договорите им със съответния-възложител, след разплащане от страна на държавата, незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки, съгласно изискванията на КТ и КТД, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.
27. Незабавни законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите ще бъде обявен за «ваканционен период», т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.
28. Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производство по несъстоятелност.
29. Всеки месец подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в това число и салдото по ДДС.
- всеки месец подробни данни за движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него;- всеки месец подробни данни за състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности, деноминация по валути и текуща доходност;- Министерство на финансите да събира и публикува на всеки три месеца информация за финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие - баланс и отчет за приходите и разходите им.
30. Да се увеличи с 10 щатни бройки съставът на АДФИ. Същата да започне в най-кратки срокове инспекции в "Булгаргаз", НДК, НЕК и БДЖ.

Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.

31. Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените финансови ресурси се насочат към малките и средни предприятия. Да се направи анализ на възможността част от клоновата мрежа на "Български пощи" ЕАД да се използва от ББР.
32. Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти с въглероден диоксид от фирмите. Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране на сделки с емисионни квоти в европейската търговия.
33. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат, и за инвестиции в общините с безработица, равна или по-висока от средната в страната; въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично-творческа дейност в областта на културата; регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката, съгласно изискванията на Регламент 800/ 2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.
34. Чрез промени в Закона за местните данъци и такси в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. количеството генерирани отпадъци да стане единствената база за определяне на таксата за битови отпадъци.
35. Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна, съобразно най-либералните европейски практики.

Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата.

36. Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г., който да включва, както икономически, така и социални параметри.
37. Премахване на тавана на обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г. и определяне на нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди загубата на работа. Въвеждане задължението на безработните лица да се регистрират в 7-дневен срок в Бюрото по труда.
38. Оптимизиране на разпределението между операторите на ваучерите за храна чрез премахване на квотния принцип. В 45-дневен срок да се направи анализ за ефектите от увеличаване броя, размера и разширяването на обхвата на ваучерите за храна като механизъм за подкрепа на реалните доходи на работниците и служителите. В рамките на анализа да се покаже и ефектът от въвеждането на система, при която за всяко новоразкрито работно място от страна на работодателите се дава ваучер.
39. Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес.
40. Създаване на механизъм за гарантиране на средствата на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, вложени в депозити в български търговски банки след съгласуване с БНБ и КФН.
41. Одобрява допълнителни бюджетни средства по бюджета на МТСП за финансиране на разкритите обществени трапезарии по реда на чл.27 т.З от ЗСП за периода от 01.04. до 30.0. 2010 г.

Пазар на труда.

42. Комплекс от мерки, прилагани до края на 2010 г., финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" и републиканския бюджет, за запазване на заетост в предприятия със затруднения в производството и реализацията на продукцията чрез:
- въвеждане на гъвкава организация на работното време;
- специфичен отпуск по икономически причини;
- гарантиране правата на освободените работници след прилагане на мерките за гъвкавост и адаптивност на работното време да получат обезщетенията, дължими по КТ, на база брутното възнаграждение по трудов договор към месеца, предхождащ месеца на прилагането на мерките за гъвкавост.
43. Предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за заетостта.
44. Повишаване мобилността на работната сила чрез създаване от държавата и социалните партньори на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители.
45. В случаи, при които работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие, временно до края на 2011 г. да се увеличи срокът от 45 дни на 90 дни в рамките на една календарна година. За периода след 45-ия ден е необходимо съгласие на работника.
46. Ограничаване на достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните.
47. Създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи образование чрез ОП "РЧР".
48. Въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги по примера на страни-членки на ЕС.
49. Обстоен преглед на предприятията, застрашени от затваряне, поради несъответствие с екологични изисквания на ЕС и разработване на мерки за допустима държавна подкрепа.
50. Събиране от НАП на отчетна информация за неизплатените трудови възнаграждения и предоставяне на обобщени тримесечни данни по икономически дейности, региони и на национално ниво.
51. Използване правото на министъра на труда и социалната политика да разпростира действието на браншовите колективни трудови договори на базата на предварително постигнат консенсус в рамките на отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. Паралелно с това да се изработят критерии за представителност на браншовите и отраслови работодателски организации.

Социално-осигурителни системи.

52. Временно, до края на 2011 г., преустановяване на намаленията на осигурителните вноски.
53. Формиране на общи принципи за по-нататъшно развитие на пенсионната реформа за постигане на финансова стабилност и автономност на системата при обвързване на осигурителните обезщетения с осигурителния принос, с дългосрочни цели 75% заместващ доход. До 31.05.2010 г. да се внесе за разглеждане в НСТС изготвената концепция за пенсионната реформа.
54. Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на МРЗ гарантира правото на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, при изпълнение на изискванията за това.
55. Увеличаване сумите, изплащани по реда на ЗГВРСНР, за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв.
56. Отказ от увеличение на здравно-осигурителната вноска. Въвеждане на електронна пациентска здравна карта до края на 2010 г. Предприемане на драстични мерки за контрол и повишаване събираемостта на средства в бюджета на НЗОК.
57. Хората, които не са здравно осигурени на друго основание, да заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и от собственост.
58. Въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Съвместно определяне на конкретните стъпки и етапи на здравната реформа с цел гарантиране на достъпа до качествена здравна грижа. До 31.05.2010 г. да се предложи за обсъждане в НСТС на концепция за здравната реформа.
59. Отлагане увеличението на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери над 75 годишна възраст и на преживелия съпруг с промяна в Закона за държавния бюджет за 2010 г. и Кодекса за социално осигуряване.
60. През първите 2 дни от болничните 80% от обезщетението да се плаща от работодателя, а за третия ден - изцяло от работника.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

*По мярка 60:правителството я одобри без постигнат консенсус в Националния съвет за тристранно сътрудничество - освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система. 
Новата схема предвижда първият и вторият болничен ден да се заплаща на 80 на сто от работодателя, третият ден да е за сметка на работника, а НОИ да се включи от четвъртия ден, обясни по-рано финансовият министър. 
Парламентът утре трябва да подкрепи антикризисните мерки на правителството.

неделя, 28 март 2010 г.

Подобряване на финансовата дисциплина.Гарантиране гъвкавостта на пазара на труда. ДДС до 24%. Данък от 10% за тотото.


Партньорите в НСТС приеха и пакет от предложения за подобряване на финансовата дисциплина. Министерството на финансите ежемесечно ще публикува подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, както и салдото по ДДС. МФ ще оповестява и движението на външния дълг и данни за състоянието на фискалния резерв, придружавана от разбивка на наличностите в него. На всяко тримесечие министерството ще предоставя баланс и отчет за приходите и разходите на предприятията с преобладаващо държавно участие. 
Постигнато беше единомислие и по комплекс от мерки, свързани с пазара на труда. Те са свързани с повишаване мобилността на работната сила чрез създаване на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво; увеличаване от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година на срока, за който работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие; ограничаване достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните; създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи училище; въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги. Изпълнението на тези мерки ще се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.ДДС може да се повиши до 24%. Обсъжда се признатите разходи за различните видове труд да се намалят драстично. Kабинетът предлага всички печалби от тото, лото и други хазартни игри да се облагат с данък от 10%, а застрахователните дружества да плащат налог върху оборота.Най-драстичния скок на ДДС - до 24%, ще донесе около 700 млн. лв. до края на годината. При 21% ДДС допълнителните приходи ще бъдат около 180 млн. лв. Работодателите са потвърдили позицията си, че при липса на друго решение това е най-малкото зло. Синдикатите пък декларират,че няма да подпишат споразумение, в което присъства повишение на ДДС.
Облагането на печалбите от игрите на щастието би донесло към 20 млн. лв. допълнително в бюджета. Само от спортния тотализатор например приходите ще са около 7 млн. лв. годишно.Ако върне режимът за облагане на застрахователния бизнес върху оборота, а не върху печалбата се чакат към 70 млн. лв.
В същото време социалните партньори продължават да одобряват мерки, които ще доведат до по-големи разходи за хазната. Почти има съгласие за падане на тавана на обезщетението за безработица, а допълнителните харчове на НОИ за 6 месеца ще бъдат 45 млн. лв. Договорен е и механизъм за повишаване на минималната работна заплата до 270 лв. ОБЩЕСТВО,БЪЛГАРИЯ,РЕФЕРЕНДУМ


ФИНАНСИ,ЕС,СВЯТпетък, 26 март 2010 г.

Навлизаме във втората ДВГ епоха; GE ще инвестира над 300 млн. евро в Европа; Може ли да се удвои капацитетът на вятърните ферми?Експерти: навлизаме във втората ДВГ епоха


Безжичните и ДВГ системите се развиват прогресивно и много по-бързо, отколкото в ранните си години, като производителността и икономичността им се увеличават с гигантски стъпки. Често чуваме подмятания от типа „Двигателят с вътрешно горене е 100-годишна технология, време й е да се пенсионира“. Но това е все едно да кажем „радио-технологията е на 100 години, време е всички безжични устройства да се пенсионират“. Напротив – ние сме в началото на втората ДВГ епоха.
Така смята Морис Гъндерсон, старши управител в поделението за материали и енергия в „CMEA Ventures“. Неговата дългогодишна страст са движещите се машини, най-вече двигателите. Специалистът присъства в борда на директорите на някои от най-иновативните предприятия в сферата на енергийните системи.Според експерта, има два основни фактора, които водят прогреса на ДВГ – развитието на материалите и контролът в реално време.Развитието на материалите позволява фундаментални промени в производителността благодарение на подобренията в теглото, работните температури, издръжливостта на налягане, устойчивостта при триене и др. Това е най-постоянната тенденция в историята на технологиите, свързани с енергия, казва Гъндерсон. Усъвършенстването на материалите винаги води до подобрение на енергийната производителност. По-добрите сплави водят до създаването на по-леки автомобили и самолети, по-здрави по-мощни вятърни турбини и ред други по-добри технологии за използване на енергията и боравене с нея, в това число и ДВГ на 21 век.Второто основно подобрение е контролът в реално време. Компютърната мощ вече е достатъчно евтина, компактна и надеждна, затова сега можем да управляваме горивния процес по начини, които бяха невъзможни само опреди десетилетие, казва специалистът. Контролът над възпламенявянето, разгарянето, подаването на горивото и ред други параметри сега може да се прави с удивителна прецизност, при това обхващайки целия процес на функциониране на машината. Термо-електрическите системи, регенеративните спирачки и други оперативни подобрения стават възможни чрез подобрения контрол над технологията. На всичкото отгоре този подобрен контрол позволява поетапното въвеждане на нови, не-петролни течни горива. Още много други подобрения ще станат възможни при двигателите благодарение на компютризираните и електрифицирани двигателни системи, казва Гъндерсон.Комбинацията от всички фактори ще доведе до 40-50-процентно намаление на консумацията на гориво, прогнозира Морис Гъндерсон. Съответно намаление ще се постигне и при отделянето на вредни газове в атмосферата. Това ще се случи рамките на идните 10 години, категоричен е специалистът. Много от производителите работят активно по този въпрос и е факт, че ние сме на прага на цяла нова ДВГ епоха, заключава той.


GE ще инвестира над 300 млн. евро в Европа

GE планира да похарчи над 300 милиона евро през следващите 10 години за разширяване на бизнеса си с вятърни турбини из Европа.

С инвестицията ще се финансират заводи за конструиране, производство и обслужване на вятърни турбини в Германия, Норвегия и Швеция до 2016 г., както и нов производствен център във Великобритания до 2020 г.Около 75 милиона евро от парите на GE ще отидат за научно-изследователски център в Норвегия. Там GE планира да тества своите 4-мегаватови офшорни вятърни турбини.В Швеция GE също ще се занимава с офшорни вятърни турбини, за което ще даде около 50 милиона евро. Компанията ще изгради и демонстрационна вятърна ферма за представяне на технологиите си – в пристанището Готенбург.Други 105 милиона евро фирмата ще вложи в Германия, за да разши съществуващия там завод за производство на турбини в Залценберген и нов инженерен център в Хамбург.Англичаните също ще получат част от инвестициите на GE, която смята там да отвори нов производствен център. Той не само ще произвежда турбини за фирмата, но и ще снабдява други доставчици с компоненти за турбините – витла и кули. Около 110 милиона евро ще идат за това, като проектът ще създаде около 2000 работни места.

четвъртък, 25 март 2010 г.

ОАЕ-ДУБАЙ-АБУ ДАБИ.Още 9.5 млрд. долара в Dubai World.

+


В началото на декември Абу Даби отпусна 10 млрд. долара на Дубай, с които емирството да погасява дълговете на държавния холдинг - "Дубай уърлд". Заемът помогна на строителната компания "Нахийл", която е част от холдинга, да погаси задълженията по ислямските си облигации сукук на стойност 4.1 млрд. долара.
Останалата част от заема бе за погасяване на лихвите по заемите на "Дубай уърлд" и покриване на оперативните разходи на компанията. "Дубай уърлд" договори замразяване на част от плащанията по дългове, възлизащи на 26 млрд. долара.
Сега Дубай ще инжектира още 9.5 млрд. долара в държавния си холдинг Dubai World.Финансовата инжекция ще стане чрез комбинация от капитализация на дълг и директно финансиране. По-голяма част от парите са предвидени за строителната компания Nakheel. Част от средствата били заделени от "собствените резерви на Дубай". Сред най-големите кредитори на компанита са гиганти като HSBC, Royal bank of Scotland , Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays. В списъка на кредиторите има и редица банки от Обединените арабски емирства.
Според предоставените от Дубай данни над 50% от парите, с които ще бъде финансиран Dubai World, ще дойдат от съседното емирство Абу Даби - около 5.7 млрд. долара.Не е новина че,стига да иска, Абу Даби може да разреши проблемите на Дубай за един миг. Суверенният му фонд за $750 млрд. е само върхът на айсберга.  Очевидно Абу Даби се стреми към контрол в културно и политическо отношение. Целта е семейство Мактум да склони глава пред новата представа на Абу Даби за модерната ислямска държава.  Нежеланието на Абу Даби да отпусне неограничено финансиране, и да гарантира риска на Дубай, бе много любопитна новина.Местните хора от месеци знаеха, че бизнесът на Дубай с инвестиции в недвижими имоти е в критично положение. Обсъждаха се не толкова начините за покриване на пропуснатите от DubaiWorld лихвени плащания, а как точно Абу Даби ще избере да помогне на съседа си.Спасяването символизира началото на кампания за регионално надмощие и за смяна на властта в Обединените арабски емирства . Абу Даби заложи на търпеливия подход, спокойно трупаше огромни петролни богатства, чийто истински размер не е ясен, и следваше дългосрочна цел – централизиране на ОАЕ под ръководството на управляващата династия Ал Нахиан.
Като жест на благодарност към емира на Абу Даби, спасил засега Дубай  от фалит  с безлихвения кредит от 10 млрд. долара и надежда за последваща финансова инжекция, след официалното откриване,най-високата сграда в света,тя  бе прекръстена от "Бурдж Дубай" на "Бурдж Халифа"- на името на президента на Обединените арабски емирства и емир на Абу Даби.Унизителното за Дубай решение бе съобщено от емира на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум,който е и вицепрезидент и премиер на ОАЕ.


+

ЕС - политически срив и икономически песимизъм.

16-те държави от еврозоната стигнаха до някаква мъглява  европейска рамка.
+


Налице е засилващо се безпокойство.Германия, страната с най-силната икономика в Европа, заема все по-отбранителни и националистически позиции, с което прави невъзможно вземането на решения в ЕС.Преди срещата на върха, Германия се противопостави на предложения за оглавяван от ЕС спасителен план за Гърция , когато  тя се бори да плати лихвите по големия си държавен дълг.Меркел обяви, че подкрепя помощ за Гърция с участието на МВФ, но само когато не е останал никакъв друг изход. "Добър европеец не е задължително този, който предлага бързо помощ. Добър европеец е онзи, който спазва европейските закони и правата на другите държави, така че стабилността на еврозоната да не пострада", заяви германският канцлер Ангела Меркел. Тя се тревожи, че оказването на помощ на Гърция ще разгневи германското обществено мнение и ще наруши "клаузата, изключваща спасителните планове" в сегашния договор на ЕС, предизвиквайки правни предизвикателства. Когато беше създадено еврото , на германската общественост беше обещано, че никога няма да й се налага да спасява лекомислени средиземноморски държави. Меркел посочи, че ще настоява за засилване правата за надзор от страна на Евростат  над националните статистически институти и бюджетни отчети. Частична компенсация за Гърция дойде от Жан-Клод Трише ,който съобщи добра новина за Атина. Става дума за удължаване срока на действие на правилата за облекчен достъп до евтино кредитиране от ЕЦБ на банки, предлагащи като обезпечение гръцки държавни облигации с рейтинг, който е по-нисък от този на водещите икономики в Европа. Този занижен критерий трябваше да спре да действа в края на 2010 г., но Трише обяви, че действието му ще продължи и през 2011 г.
Германия настоява част от цената за евентуално спасяване да бъде промяна в договора, даващ на Брюксел нови правомощия по икономическата политика .Берлин е също така бесен заради френските искания Германия да отхлаби икономиката си базирана на традиционно ниски заплати и строги ограничения на държавните разходи, за да засили вътрешното потребление, като така стимулира икономиката на ЕС. Германия отчете бюджетен дефицит 3.3% от брутния вътрешен продукт за миналата година. Резултатът се оказа с един процент повече от последните прогнози, но все още под средните стойности сред най-големите европейски икономики.За първи път от 2005 г. насам Германия не покрива критериите за растеж и стабилност от Маастрихт.От статистическия институт също така потвърдиха нулев растеж на БВП за четвъртото тримесечие на 2009 г. Дефицитът за миналата година е вследствие на икономическата криза и повишение на държавните разходи за подпомагане на засегната от кризата автомобилна индустрия, допълнителни разходи за инфраструктура, проучвания и развитие.
Усещането за криза се засили и след като френският президент Никола Саркози заплаши с нова политическа война заради лансираните от Великобритания планове за съкращаване на субсидиите на ЕС за селското стопанство, разбирай за френските фермери.Великобритания заплаши да блокира одобряването на бюджета на Европейския парламент за 2011 г. заради рекордното му увеличаване.Предвижда догодина разходите за институцията да са с над 132 млн. евро повече и да достигнат около 1.78 милиарда евро.Според Лондон това за пръв път нарушава действащ от 22 години принцип за Европарламента да не отиват повече от една пета от всички административни разходи на ЕС. 
 16-те държави от еврозоната стигнаха до някаква мъглява "европейска рамка, съставена от координирани двустранни заеми, към които страните членки ще бъдат убедени да дават своя принос" като част от спасителния план , и в допълнение "заеми от Международния валутен фонд". Гърция ще бъде принудена да плаща над пазарните лихви ако й бъдат отпуснати заеми от страни от еврозоната, гласи разпространеният в рамките на срещата на високо равнище на ЕС германско-френски проект. Планът предвижда двустранни заеми от държави от еврозоната в комбинация с финансиране от МВФ. Планът ще бъде задействан само в случай, че Атина не успее да намери достатъчно купувачи за държавните си облигации. Странната договореността бе постигната по време на среща на 4 очи Саркози-Меркел преди откриването на срещата на високо равнище на ЕС. От еврозоната предлагат засилване на ролята на Европейския съвет в икономическата координация и определянето на европейската стратегия за икономически ръст.
Жозе Мануел Барозу, даде да се разбере, че идеята за създаването на „икономическо правителство” не е намерила широка подкрепа сред 16-те държавни лидери.
Европейският съвет е съставен от колегията на лидерите на всички 27 страни-членки на ЕС.Чернова от една страница внесе смут сред страните членки,предвиждайки амбициозни планове за превръщането на Европейския съвет, оглавяван от наскоро назначения Херман ван Ромпой, в „икономическото правителство на ЕС”.

.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.