петък, 2 юли 2010 г.

ИСЛЯМИЗАЦИЯ.

+


ИСЛЯМИЗАЦИЯ.
В България,както и в останалите европейски страни не може да се допусне една религиозна догма да има неограничени възможности. Когато религиозната догма е в конфронтация с гражданските закони трябва да й се сложат ограничения.Явни са и усилията на ислямските оргаизации да превърнат практикувания у нас “битов” ислям във фундаментален. В тази насока се изгражда стройна религиозна образователна система за изучаване на Корана, включваща десет етапа на подготовка, като най-добре проявилите се са изпращани във висши учебни заведения в чужбина. До сега около 6000 български младежи са заминали с такава цел. Голямо е и значението на оказваната от ислямски фондации от Египет, Саудитска Арабия, Йордания, Турция и другаде, но неконтролирана от българските власти, финансова помощ на ислямските организации в България – включително за изграждане на нови джамии. Въпреки несъразмерно големият им брой, ислямисти твърдят, че у нас все още има недостиг на джамии. При това, разчитайки на непознаването на европейската история и на безкритичното доверие в ислямската идеология и политика, председателят на ФИОЕ Ахмед Рауи твърди, че “коренното население в Юго-източна Европа са мюсюлмните, а всички останали хора са вторично заселени или сменили вярата си християни”. Независимо от прекомерната толерантност на властиге към необосноваността и крайностите на претенциите им, ислямските пропагандисти продължават да поддържат омразния “кръстоносния образ” на България , а положението на българските мюсюлмани било “кървяща рана, за която няма превръзка”.
За европейците е важно, когато мюсюлманите идват да се адаптират към нашата система.Проблемът с исляма не е религиозен или теологически. Проблемът с ислямската догма е, че тя има много силен политически и законов компонент. Тази част от исляма е несъвместима с европейските граждански права.Толерантността си има граници. Защото, ако в името на толерантността отворите вратата на нетолерантността, рискувате накрая да разрушите първоначалната толерантност. Не може да приемете съществуването на нещо, крайно недемократично в името на демокрацията.Минарето винаги се е използвало като териториален знак от ислямистите - да маркира територия, която е ислямска или искат да бъде ислямска. Това е символ на политическо надмощие над другите религии. Не искаме това да се случи. В бъдеще изповядващите исляма могат да продължат да се молят в джамиите, но не искаме религията да стане колективно задължение. Тя трябва да си остане нещо лично. В арабския свят фундаменталистката част се засилва. Фундаменталистите стават все по-силни от ден на ден. Ливан например е изгубена държава за християнството. Тя е изцяло ислямска. В Турция има същия процес, защото либералната част на обществото намалява, а екстремистката част се увеличава. Каква е причината? Екстремистката част има повече деца, отколкото либералната. В Европа има около 50 милиона ислямисти, но след няколко години те могат да бъдат двойно или тройно повече. Когато се достигне критична маса, както е например в Индонезия, нещата стават проблемни. Тяхното задължение е да ислямизират света.И един любопитен пример. Във Великобритания - в свободната, демократична държава, всяка година се взимат между пет и седем хиляди решения въз основата на Шерията.
Първите известни ни данни за приемане на исляма от българи са от края на 14 век — непосредствено след завладяването на българските земи от османските турци. Според свидетелство на българския духовник и книжовник от тази историческа епоха Йоасаф Бдински е записано през 1394 г. „… и мнозина се прехвърлиха към непристойнатаМохамедова вяра, едни като се изплашиха, някои като се смекчиха чрез ласкателства или като бидоха победени от придобиване на богатство ....“. Помехамеданчването на местното българско население се вижда и от съхранените в Националната библиотека турски данъчни дефтери. Там домакинствата на мохамеданите подробно са отразени във връзка с данъчните привилегии на мюсюлманското население. В описи от 1485 г. е отразено, според обобщението след превода от доц. Румен Ковачев, че вече 8,6 % от домакинствата са мюсюлмански. Запазени са и други по-късни бележки за насилствено помохамеданчване, като летописният разказ за помохамеданчването на християните в Чепино от поп Методий Драгинов и т.нар. Беловска хроника.
Основни насилствени форми на приемане на исляма върху местното християнско население, срещани в историческите документи са: масови (събирането на еничари чрез така наречения „кръвен данък“) и индивидуални (отвличания на християнски девойки и принуждаването им да приемат исляма или да раждат мюсюлмански деца от своите съпрузи-мюсюлмани; отвличания на християнски младежи или увещаването им да приемат исляма, както се е случило със св. Георги Нови Софийски).
Основни форми на доброволно приемане на исляма от местните християни са: социално-икономически (получаване на значителна еднократна парична помощ при приемане наисляма, придобиване на по-висок социален статус, осигуряване на по-голяма безопасност за семейството, избягване на данъка джизие и на кръвния данък) и идеологически (християни, които повярвали в основните принципи на мюсюлманската религия и ги приели — такива са били както някои православни християни, така и предишни противници на православието — например част от павликяните и богомилите).
Естествен исторически процес в резултат от ислямизацията е дебългаризирането на българите мюсюлмани. В течение на поколения, по-голямата част от тях загубват родния си език, приемат модел на поведение, съответстващ на ислямската култура и постепенно се асимилират в господстващия турски етнос. Свидетелство за този процес дава Мидхат паша — управител на Дунавския вилает на Османската империя, а впоследствие велик везир. В своята статия „Турция: Минало, настояще, бъдеще“, публикувана във френското списание „Научен преглед за Франция и чужбина“, No 49, 1878 г., с. 1152, той пише: „Първо трябва да се има предвид, че между българите, към които се проявява толкова жив интерес, има повече от един милион мюсюлмани. В това число не влизат нито татарите, нито черкезите. Тези мюсюлмани не са дошли от Азия, за да се установят в България, както се вярва повсеместно: те са наследници на потурчени българи, приели исляма по време на завоеванието и след това. Те са синове на тази страна, на същия народ, излезли от същите социални слоеве. Между тях има и такива, които говорят само български.“
Дейците на Българското възраждане и особено българските национални революционери са отразили в редица статии, дописки, писма, спомени, в документи на революционните организации наличието на ислямизирано българско население и отношението си към него.
Още Паисий Хилендарски и Софроний Врачански писали за ислямизация на българско население. Васил Априлов посочва, че в Пловдивската епархия, Румелия и Македония имало много българи, които изповядвали исляма. Според него старите хора още помнели времето на тяхното помюсюлманчване. Г. С. Раковски в „Горски пътник” и в книгата си,„Няколко речи за Асеню Первому” пише за „помаци, които говорели български език, а изповядвали Мохамедовата вяра”.
По-определени сведения за българите мохамедани в Родопите дава Найден Геров. Той обосновава и необходимостта да се работи за тяхното откъсване от влиянието на Османската империя и за националното им осъзнаване като българи. Според Любен Каравелов българите мюсюлмани били разпръснати по цялата българска земя — Ловешко, Родопите, Неврокопско, Сярско, Дебърско и др., а техният брой бил около 500 хиляди души. Според П. Р. Славейков числеността на българите мюсюлмани надхвърляла 700—800 хиляди души. Той говори не само за ислямизация, но и за езикова асимилация, за турцизация на част от ислямизираните българи.
Интересни сведения за ислямизираните българи се съдържат в брошурата „Братско обяснение на българин към братята му българи”, която била издадена в Букурещ през 1867 г. В нея се пише за „толкоз наши деди и прадеди, сечени, бодени, с горещи железа мъчени, грабени, оскърбени в честта на фамилиите си и насила потурчени... Днес за днес има повече от петстотин хиляди наши еднородци, които изповядват мохамеданската вяра, без да изгубят още българския език и българските обичаи, и които се мислят заради религията си, че са турци. Не е ли вярно, че не само религията, но и народността ни е пострадала чрез този мюсюлмански прозелитизъм?”.
Е Турция надмина не само границите на дипломацията, но и на всякакво човешко благоприличие. Ахмед Давутоглу, външният министър на Турция, в своята официална статия-обръщение към България и българите, публикувана във в-к «Труд» на 18.03.2010 г.представи официалната позиция на Турция за 500-те години турско-ислямски геноцид над Българския народ по най-безпрецедентния възможен начин, казвайки: «...съвместното съжителство и взаимодействие между турския и български народ, датиращо от столетия, има своето дълбоко отражение върху културата, бита и начина им на живот. Предвид общото историческо минало между двата народа съществува естествена близост, наподобяваща роднински взаимоотношения...»
И либийският президент Муамар Каддафи е убеден в неизбежността на мирното ислямизиране на Европа в течение на няколко десетилетия. "В момента в Европа има 50 милиона мюсюлмани. Това е знак, че Бог благоволи към ислямската победа в Европа – победа без саби, пушки и сражения. Петдесетте милиона мюсюлмани ще превърнат Европа в ислямски континент в течение на няколко десетилетия", заяви той неотдавна в ефира на телевизионния канал "Ал-Джазира"."Европа, както и Америка, е в затруднение. Тя е принудена да се смири, че ще стане ислямска с течение на времето - в противен случай тя ще трябва да обяви война на мюсюлманите", заяви либийският лидер.Той подчерта, че в представите на привържениците на исляма Мохамед е пророк не само на арабите или мюсюлманите като цяло, но и на "всички хора". "Той (Мохамед) е отменил всички предшестващи религии. Ако Иисус беше живял по времето на пратеничеството на Мохамед, той също щеше да стане негов последовател. Всички хора трябва да бъдат мюсюлмани", заяви Кадафи.

На къде си тръгнал,бедни ми,Ердоган?

Ердоган, личната президентска република и пълзящият ислямизъм.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.