петък, 5 декември 2014 г.

Имунизационен календар на България в сила за 2015 година.Задължителни ваксини.

През първите 24 часа след раждането:
Имунизация против хепатит тип В
(I прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0.5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл.

Първи месец:
Имунизация против хепатит тип В
(IІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0.5 мл
Втори месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В мускулно, 0.5 мл
Имунизация пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл
Три месеца Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенцетип В (II прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В мускулно, 0.5 мл
Имунизация пневмококи (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл.

Четири месеца:
Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IІI прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В мускулно, 0.5 мл
Имунизация пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл.

Шест месеца:
Имунизация против хепатит тип В (IІІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0.5 мл.

Седем месеца:
Проверка за белег след БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл.

Дванадесет месеца:
Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след III - тия прием (IV прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл
Тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит- рубеола мускулно, 0.5 мл.

Шестнадесет месеца - не по - рано от една година след третия прием:
Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В мускулно, 0.5 мл.

Шест години:
Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш (V прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина
мускулно, 0.5 мл.

Седем години:
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл.

Единадесет години:
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл.

Дванадесет години :
 Реимунизация против морбили паротит и рубеола Комбинирана ваксина морбили-паротит- рубеола мускулно, 0.5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл.

Седемнадесет години:

Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл.

От 25-ата година през 10 години:
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл.

НАСТИНКА,БОЛКА В ГЪРЛОТО,ХРЕМА,КИХАНЕ И КАШЛИЦА.

ГРИП.СИМПТОМИ.ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ГРИП.ЛЕЧЕНИЕ НА ГРИП.КАК ДА РАЗЛИЧИМ НАСТИНКА ОТ ГРИП?


* Влиза в сила от 01 април 2010 г. (01 януари 2010 г. - Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр. 45 от 2005 г./, обнародвана в ДВ бр 57 от 24 юли 2009 г.).

*Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от
2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от
2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 47 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)

§ 7. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2
„Специфични изисквания към биопродукти-
те, включени в Имунизационния календар
на Република България“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. Биопродуктът за извършване на иму-
низация срещу дифтерия, тетанус, коклюш до
7 навършени години трябва да бъде с пълна
имуногенност на дифтерийната компонента.“
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя
така:
„5. Биопродуктът за извършване на за-
дължителна планова имунизаци я против
дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б,
полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
трябва да бъде комбинирана шесткомпонентна
ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с
ацелуларна компонента, рекомбинантна хепа-
тит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна
ваксина, конюгирана хемофилус инфлуенце
тип Б ваксина (ДТКаХепБПиХИБ).“
4. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
5. Създава се нова т. 8:
„8. Биопродуктът за извършване на за-
дължителна планова реимунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит,
хемофилус инфлуенце тип Б трябва да бъде
комбинирана петкомпонентна ваксина сре-
щу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана полиомиелитна
ваксина, конюгирана хемофилус инфлуенце
тип Б ваксина (ДТКаПиХИБ).“
6. Досегашната т. 7 става т. 9 и в нея след
думата „съдържание“ се добавя „(Тд)“.
7. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 10 и 11.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 3
„Специфични изисквания към биопродуктите
за постекспозиционна профилактика и тяхното
приложение“ се правят следните изменения:
1. В т. 1.3 думата „противогазгангренозен“
се заличава.
2. В т. 3.2 думите „газова гангрена“ се
заличават.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.